Uživatelská dokumentace projektu WA-KAT

Systém WA-KAT je nástroj soužící pro semi-automatickou katalogizaci a klasifikaci webových zdrojů.

Aplikace obsahuje rozhraní pro tvorbu katalogizačních záznamů nestrukturovaných elektronicých zdrojů, včetně možnosti definovat pravidla a katalogizovat zdroje podle pravidel sklízecí aplikace, které určují hloubku, restrikce a technické odchylky při sklízení stránek.

Zadáním projektu mimo jiné bylo:

 • propojení se systémy ALEPH (báze NK, ISSN NTK)
 • extrakce textu z webových zdrojů a jejich analýza pro vytváření klíčových slov
 • extrakce metadat a jejich kategorizace
 • automatické určení stáří stránky (napojení na registry WHOIS, IA)
 • určení jazyku webové stránky
 • možnost určit z předdefinovaných parametrů pravidla pro sklízení
 • ze zadaných údajů vytvoření validního katalogizačního záznamu a jeho export do formátů MARCXML, XML (DC) a databáze kurátorského systému
 • propojení se systémem Seeder
 • rozhraní pro ruční zadání dalších potřebných údajů
 • vytvoření API, které umožní pristupovat k jednotlivým funkcím samostatně

Součástí zadání také byla specifikace projektu jako samostatné webové aplikace, preferovaně v jazyce Python, a také návaznost na další systémy používané v Národní knihovně.

Aplikace je vývíjena jako open-source pod licencí MIT, zdrojové kódy jsou dostupné na platformě GitHub.

Uživatelská dokumentace

Z pohledu uživatele je aplikace reprezentována jednou dynamickou webstránkou, která umožňuje provádět analýzy zadané URL. Dále umožňuje načíst některé informace ze systému Aleph na základě zadaného ISSN, pokud takový záznam již v bázi NTK existuje. Ostatní informace je možné ručně doplnit.

_images/wa_kat.png

Pokud je aplikace otevřena ze systému Seeder, WA-KAT umí stáhnout některé relevantní informace z jeho databáze a předvyplnit je do formulářů. Další funkcí je vyhledání konkrétního autora v autoritní bázi NK.

Webová aplikace provádí dynamické validace vyplnění dat. Posledním krokem je generování záznamu ve formátu MRC používaném v desktopové aplikaci Aleph, dále pak v XML formátu MARC, který je používaný backendovou a webovou částí systému Aleph a také ve formátu Dublin core, který je mezinárodním formátem pro přenos a uchovávání metadat.

Jednotlivé komponenty

Každá z komponent obsahuje nápovědu v podobě otazníku vedle popisku. V případě, že uživatel na otazník klikne, je mu zobrazena tato nápověda.

Následuje popis všech uživatelem ovlivnitelných elementů:

URL

První komponentou na stránce je pole pro zadání adresy URL. Adresa může být zadána s http://, či https://. Pokud toto není zadáno, automaticky je doplněn prefix http://.

V případě, že uživatel zadá do pole URL identifikátor ISSN, aplikace ho automaticky rozpozná a přemístí do patřičného pole, načež dojde ke spuštění požadavku na dohledání katalogizačního záznamu k tomuto ISSN.

Na pravé straně pole pro zadání URL se nachází tlačítko Spustit. Jak název napovídá, stisknutím tlačítka je spuštěna analýza zadané adresy. Alternativní možností je stisknutí klávesy ENTER.

Jelikož analýzy probíhají delší dobu (podle složitosti stránek cca 20 vteřin), zobrazuje se pod polem URL aktivní progress bar zobrazující uživateli informaci o postupujících analýzách. Progress bar je postupně aktualizován v cca osmi krocích.

_images/url_progressbar.png

V případech, kdy není možné načíst webovou stránku je zobrazena chybová hláška a tento fakt je zaznamenán do interního logu:

_images/url_error.png

Popisek pole URL úplně vlevo je červeně podtržený, pro zdůraznění nutnosti vyplnit toto pole. V případě, že uživatel pole nevyplní mu nebude dovoleno odeslat formulář a celé pole pro zadání informace bude zvýrazněno. Pod polem je zobrazeno vysvětlující chybové hlášení (v množném čísle, neboť se nevztahuje pouze k poli URL, ale ke všem nevyplněným):

_images/url_validation.png

ISSN

Pod polem URL následuje pole pro zadání ISSN - mezinárodního standardního čísla seriálové publikace. Tímto formulářem je možné načíst informace z báze ISSN Národní technické knihovny. Zde je v některých případech částečný záznam periodika, který je použit pro vyplnění některých z níže uvedených polí.

_images/issn.png

Načítání dat je indikováno progressbarem:

_images/issn_progressbar.png

Formulář je stejně jako v předchozím případě možné spustit buďto kliknutím na tlačítko Načíst, či stisknutím klávesy ENTER. V případě chyby je zobrazeno varovné hlášení:

_images/issn_error.png

Pole ISSN je nepovinné.

Název

Název je možné buďto vyplnit ručně, či nechat načíst z analýz, či z báze ISSN. V případě analýz je vyhledáván v:

 • HTML tagu <title>
 • HTML meta tagu <meta name="title" content="..">
 • HTML Dublin core tagu <meta name="DC.Title" content="..">

Existuje tedy pět možností zdroje dat. Widget (nejenom pro ISSN, ale i všechny následující inputy, pokud není řečeno jinak) s těmito možnostmi počítá a upravuje jim svůj vzhled.

Pro ruční zadání se chová jako standardní HTML input:

_images/title.png

V případě načtení z báze ISSN národní knihovny zobrazí na pravé straně ikonu oka, která má upozornit uživatele na fakt, že se jedná o načtenou hodnotu. Vedle ikony oka se poté nachází zdroj informace, v tomto případě se jedná o systém Aleph.

_images/title_aleph.png

Poslední možností je vstup dat z analýz. Jelikož se jedná o tři potenciální pod-zdroje dat (HTML, meta a DC), existují dvě podvarianty chování widgetu:

V případě, kdy analýzy nalezly jednu hodnotu bude widget vypadat stejně jako v případě ISSN, tedy ikona oka, vedle které se nachází informace o zdroji:

_images/title_analysis.png

V případě, že je nalezených možností více, zobrazí se místo ikony oka šipka nabízející výběr dalších hodnot. Input samotný bude prázdný, ale popisek na pozadí obsahuje informaci o možnosti výběru:

_images/title_analysis_choice.png

Po kliknutí se pak zobrazí nabídka nalezených hodnot, kde na levé straně se nachází zdroj informace:

_images/title_analysis_dropdown.png

Po výběru je možné hodnotu nadále upravovat jako textový vstup:

_images/title_analysis_choice_edit.png

Pole Název je povinné.

Podnázev

Podnázev může být kurátory vyplněn ručně, či doplněn automaticky načtením dat z báze ISSN.28.03.2016

_images/subtitle.png

Pole Podnázev je nepovinné.

Datum vzniku

Datum vzniku webu je v současné verzi vyhledáváno v registru Whois a kontrolou přítomnosti archivních záznamů ve Webarchivu prostřednictvím webu mementoweb.com, který sleduje a prostřednictvím jednotného API zpřístupňuje mnoho registrů.

_images/creation_date.png

Pokud není hodnota nalezena, je pole na žádost kurátorů, kteří systém WA-KAT používají, předvyplněna hodnotou [XXXX?]-, což je konvence používaná v MRC / MARC záznamech.

Datum vzniku může být doplněn načtením dat z báze ISSN.

Očekávaným vstupem pro Datum vzniku je rok, případně rozsah let:

2009
2009-
2009-2015

Knihovnické konvence formátu MARC však dovolují různé reprezentace, program proto data do některých polí přenáší tak, jak jsou zadána a v jiných (specificky 008) provádí extrakce let a přenáší pouze číselnou hodnotu.

Pole Datum vzniku je povinné.

Vydavatel

Vydavatel slouží k zadání volně psaného názvu vydavatele stránek. Vydavatelem je obvykle myšlena osoba, která se stará o publikaci, či zajišťuje hosting.

_images/publisher.png

Na poli Vydavatel na první pohled zaujme checkbox, mezi popiskem pole a prostorem pro zadání hodnoty. Zašktnutím tohoto checkboxu je možné odkrýt dialog pro výběr Autora (viz dále).

Vydavatel je analyzátory vyhledáván v:

 • HTML meta tagu <meta name="author" content="..">
 • HTML Dublin core tagu <meta name="DC.Creator" content="..">

Vydavatel také může být doplněn načtením dat z báze ISSN.

Pole Vydavatel je povinné.

Autor

V případě zaškrnutí checkboxu vedle pole Vydavatel se zobrazí dialog pro výběr autora:

_images/author.png

Autorem se v tomto případě chápe tvůrce obsahu webu, se kterým je sjednána smlouva u uložení do databází webarchivu. Jedná se tudíž vždy pouze o entitu uvedenou v Autoritní bázi Národní knihovny. Díky tomu se nejedná o volně vyplnitelné vstupní pole.

Kliknutím na tlačítko vybrat se zobrazí dialog pro vyhledání autora v autoritní bázi:

_images/author_picker.png

Vyhledání je možné po napsání názvu spustit buďto klávesou ENTER, či stisknutím tlačítka Vyhledat, po němž dojde k dotázání autoritní báze a zobrazení nalezených výsledků:

_images/author_picker_choices.png

Z nich je možné označit a vybrat konkrétního autora.

_images/author_chosen.png

Autor také může být doplněn načtením dat z báze ISSN.

Pole Autor je nepovinné.

Místo

Místem je chápáno nejčastěji město, kde jsou webstránky hostovány, může se ale také jednat o sídlo Vydavatele, či Autora.

_images/place.png

Místo je analyzátory vyhledáváno v:

 • HTML Dublin core tagu <meta name="geo.placename" content="..">
 • Registru Whois

Místo může být doplněno načtením dat z báze ISSN.

Pole Místo je nepovinné.

Předmětová hesla

Ke každému záznamu je možné přidat předmětová hesla, jejihž definice je převzata z bází Národní knihovny, je tedy možné vybírat pouze z omezeného setu dat.

_images/keyword_add.png

Jakmile uživatel začne do pole psát, zobrazí se mu nabídka odpovídajících hesel:

_images/keyword_choice.png

Poté co uživatel přidá alespoň jedno heslo, objeví se widget zobrazující momentálně přidaná hesla:

_images/keyword_added.png

Aktuálně přidaná předmětová hesla jsou v zobrazovacím widgetu pro přehlednost rozdělena na tři možné skupiny:

 • Uživatelské
 • Nalezeny analyzátory
 • Z Alephu

Tyto skupiny jsou použity pouze pro jednodušší orientaci v původu předmětových hesel a nehrají další roli při generování dat.

_images/keyword_groups.png

Ke všem předmětovým heslům je do výstupních datasetů přidán jejich jednoznačný identifikátor v bázi NK a anglický ekvalent, pokud je nalezen.

Ačkoliv se definice předmětových hesel nachází primárně v systému Aleph v autoritní bázi Národní knihovny, aplikace WA-KAT obsahuje lokální kopii v souboru /src/wa_kat/templates/keyword_list.json.bz2. Lokální kopie je nutná kvůli některým druhům analýz, ale také aby uživatel měl možnost rychlého vyhledávání v heslech.

Získání předmětových hesel ze systému Aleph umožňuje script wa_kat_build_keyword_index.py, který je součástí distribuce projektu WA-KAT (podrobnosti níže). Tento script také umožňuje konverzi získaných dat do formátu používaného aplikací WA-KAT.

Předmětová hesla jsou analyzátory vyhledávána v:

 • HTML meta tagu <meta name="keywords" content="..">
 • HTML Dublin core tagu <meta name="DC.keywords" content="..">
 • V textu odkazované stránky. Text je tokenizován, jednotlivé tokeny pak porovnávány s datasetem hesel existujících v bázi NK.

Předmětová hesla také mohou být doplněna načtením dat z báze ISSN.

Pole Předmětová hesla je nepovinné.

Konspekt / Subkonspekt

Dalším polem je pole pro výběr Konspektu a Subkonspektu, což jsou ve své podstatě hlavní a vedlejší kategorie, do které katalogizované webstránky spadají.

Widget respektuje toto rozdělení a nabízí dva výběrové elementy:

_images/conspectus.png

Po výběru kategorie (Konspektu) jsou zobrazeny možnosti podkategorie (subkonspektu):

_images/conspectus_select.png

Podkategorii je poté možné vybrat stejně jako samotnou kategorii, čímž je proces výběru dokončen:

_images/conspectus_selected.png

Tento proces je vhodný, pokud uživatel ví, ve které kategorii se která podkategorie nachází, či pokud si chce procházet všechny subkategorie a teprve poté nějakou vybrat. Pokud ovšem má přesnou představu subkategorie, ale nezná správnou kategorii, stává se proces vybírání velmi neefektivním.

Z tohoto důvodu existuje možnost zaškrtnout checkbox vedle popisku Konspektu, který přepne widget do vyhledávací podoby. Pokud je vybrána nějaká hodnota, je přenesena:

_images/conspectus_single.png

V tomto poli je poté možno psaním dynamicky vyhledávat:

_images/conspectus_search.png

Oba dva způsoby výběru jsou ekvivalentní.

Konspekt a subkonspekt může být automaticky doplněn pouze načtením dat z báze ISSN.

Pole Konspet a subkonspekt je povinné. Hodnotu je nutné správně vybrat z nabízeného datasetu, jinak bude při odeslání zobrazeno varování:

_images/conspectus_single_error.png

připadně:

_images/conspectus_error.png

Jazyk

Do pole Jazyk je možné napsat `ISO639-2`_ kód jazyka (cze pro češtinu eng pro angličtinu a tak dál).

_images/lang.png

Přestože jsem zvažoval normalizaci kódů a textových názvů jazyků, nakonec jsem se rozhodl, že kurátor má vždycky pravdu. Program setu tedy kódy jazyka nesnaží nijak upravovat a pokud uživatel zadá do pole angličtina, bude tato hodnota propsána do výstupu. Toto rozhodnutí stojí na komplexnosti katalogizačních norem MARC, které připouštějí různé možnosti podle příznaků, které může kurátor ručně upravit.

Jazyk je analyzátory vyhledáván v:

 • HTML meta tagu <meta http-equiv="Content-language" content=".."> (probíhá normalizace na ISO639-2)
 • HTML Dublin core tagu <meta name="dc.language" content=".."> (probíhá normalizace na ISO639-2)
 • V textu odkazované stránky pomocí jazykových modelů knihovny langdetect.

Jazyk také může být doplněn načtením dat z báze ISSN.

Pole Jazyk je povinné.

Anotace

Anotace slouží k vložení krátkých informačních popisků katalogizovaného webu. Ekvivalentem jsou informace ze zadní strany knihy.

Anotace momentálně může obsahovat pouze jeden jediný řádek informací. Uživatel může vložit víceřádkovou informaci, ta však bude do výstupních formátů spojena na jeden.

_images/annotation.png

Řádky začínající na -- jsou ignorovány. Tento systém komentářů slouží k zobrazení informace o původu hodnoty nalezné analyzátory.

_images/annotation_filled.png

Anotace je analyzátory vyhledávána v:

 • HTML meta tagu <meta name="description" content="..">
 • HTML Dublin core tagu <meta name="dc.description" content="..">

Anotace také může být doplněna načtením dat z báze ISSN.

Pole Anotace je povinné.

Periodicita

Periodicita slouží jako slovní popis jak často je obměňován obsah katalogizovaného zdroje. Popis může být libovolný, doporučuji ale používat nejčastěji využívané hodnoty, které jsou automaticky našeptávány při psaní.

_images/periodicity_choices.png

Seznam těchto hodnot je možné upravovat změnou souboru /src/wa_kat/templates/periode.txt

Periodicita také může být doplněna načtením dat z báze ISSN.

Pole Periodicita je povinné.

Frekvence sklízení

Select Frekvence sklízení specifikovat periodu, se kterou bude web archivován v databázi českého Webarchivu. Tato hodnota má smysl pouze pro uživatele, kteří otevřeli WA-KAT přihlášeni do Seederu, pro všechny ostatní je ignorována.

_images/freq.png

Toto pole není načítáno z analýz, ani z báze ISSN, je ovšem vyplněno automaticky při spuštění přednastavenou hodnotou Denně.

Pole Frekvence sklízení je povinné.

Pravidla

Dalším specifickým nastavením smysluplnným pouze pro uživatele, jenž otevřeli odkaz ze Seederu jsou Pravidla. Zde je možné specifikovat dodatečná pravidla pro sklízení elektronických zdrojů.

_images/rules.png

Toto pole není načítáno z analýz, ani z báze ISSN, je ovšem vyplněno automaticky při spuštění přednastavenými hodnotami.

Pole Pravidla je povinné.

Tlačítka

Pod setem formulářů se nachází dvě ovládací tlačítka. První je

_images/button_clear.png

Toto tlačítko umožňuje kompletně smazat celý formulář.

Nejdůležitějším tlačítkem je tlačítko

_images/button_generate.png

Tímto tlačítkem dojde k odeslání formuláře a vygenerování výstupních setů dat.

_images/export.png

Zde je možné prohlížet vygenerovaná data, či kliknutím na patříčná tlačítka stáhnout soubory ve formátu MRC, MARC OAI a Dublin core.

Skrytý log

Poslední grafickou komponentou systému je skrytý log akcí frontendu, který je v aplikaci k odstraňování chyb v frontendu.

_images/hidden_log.png

Zobrazit ho je možné kliknutím na ikonu copyleftu úplně dole:

_images/hidden_log_widget.png

Administrátorská dokumentace

Pro větší přehlednost byla přesunuta do samostatného souboru: