Administrátorská dokumentace projektu WA-KAT

V následující části je popsána architektura, umístění zdrojových kódů, instalace, konfigurace a správa projektu.

Architektura systému

Zadání projektu jakožto webové aplikace si vyžádalo rozdělení aplikační logiky do komponent backendu a frontendu.

Díky použítí Python interpretru Brython napsaném v JavaScriptu bylo možné zachovat jednotnost jazyka v rámci obou částí projektu, i když na backendu je z důvodu zpětné kompatibility s knihovnami použit Python 2.7 a na frontendu Python 3.

Backend

Backend je koncipován jako aplikace napsaná ve frameworku Bottle.

_images/backend.png

Zdrojové kódy je možné nalézt ve složce src/wa_kat.

Frontend

Zdrojové kódy je možné nalézt ve složce src/wa_kat/templates/static/js/Lib/site-packages/.

Zdrojové kódy projektu

Zdrojové kódy jsou umístěny na serveru GitHub:

Kódy jsou uvolněny a volně přístupné pod OpenSource licencí MIT.

Instalace

Ačkoliv nic nebrání provozování projektu pod alternativními operačními systémy, projekt WA-KAT je od začátku koncipován jako program běžící v prostředí Linux. Testování a vývoj probíhal na Linuxové distribuci Ubuntu server 14.04.

Instalaci je možné provést pomocí standardního pythonního instalátoru PIP. Ten by měl být automaticky přítomen ve většině linuxových distribucí.

Pokud není, či je v příliš staré verzi, je možné ho nainstalovat pomocí pokynů uvedených v dokumentaci, či instalací z package manageru distribuce (balík python-pip):

sudo apt-get install python-pip

Dále je nutné se ujistit, že instalátor má všechny potřebné nástroje pro kompilování zdrojových kódů knihoven a závislostí. Tyto nástroje jsou většinou dostupné ve správci balíků konkrétní distribuce pod názvem python-dev či python-devel.

V případě Ubuntu / deb systémů je možné nainstalovat potřebné moduly příkazem:

sudo apt-get install python-dev

Na systémech openSuse lze použít příkaz:

sudo zypper install python-devel

Poté je již možno nainstalovat přímo WA-KAT příkazem:

sudo pip install -U wa-kat

Posledním krokem, který je nutné provést je inicializace korpusu textového tokenizeru příkazem:

python -m textblob.download_corpora

Nainstalované scripty

Správně provedná instalace by měla do systémových cest nainstalovat následující scripty:

 • wa_kat_server.py
 • wa_kat_build_conspects.py
 • wa_kat_build_keyword_index.py

Ověření je možné provést například příkazem:

which wa_kat_server.py

Což by mělo vypsat řádek podobný tomuto:

/usr/local/bin/wa_kat_server.py

wa_kat_server.py

Tento script slouží pro běh samotného Bottle serveru, jedná se tedy o hlavní script celého prokejtu.

Script nepřijímá žádné parametry. Po spuštění vypíše hlášení:

Bottle v0.12.9 server starting up (using PasteServer())...
Listening on http://localhost:8080/
Hit Ctrl-C to quit.

serving on http://127.0.0.1:8080

Nápověda:

$ bin/wa_kat_server.py -h
usage: wa_kat_server.py [-h]

WA-KAT server runner.

optional arguments:
 -h, --help show this help message and exit

wa_kat_build_keyword_index.py

Jak už název napovídá, tento script slouží k sestavení indexu všech klíčových slov (předmětových hesel).

Script umožňuje fungovat ve dvou módech:

 1. Stáhnutí indexu záznamů z Alephu.
 2. Generování souboru s indexem ze stažených záznamů (přepínač -g).

Výsledným souborem je poté možno nahradit starý index umístěný v /src/wa_kat/templates/keyword_list.json.bz2.

Nápověda:

$ bin/wa_kat_build_keyword_index.py -h
usage: wa_kat_build_keyword_index.py [-h] [-c CACHE] [-o OUTPUT] [-s N] [-g]

Aleph keyword index builder. This program may be used to build fast index for
the keywords from AUT base.

optional arguments:
 -h, --help      show this help message and exit
 -c CACHE, --cache CACHE
            Name of the cache file. Default
            `./aleph_kw_index.sqlite`.
 -o OUTPUT, --output OUTPUT
            Name of the output file. Default
            `./keyword_list.json`.
 -s N, --start-at N  Start from N instead of last used value.
 -g, --generate    Don't download, only generate data from dataset.

wa_kat_build_conspects.py

Dalším scriptem je nástroj, který ze zadaného setu záznamů (je možné na požádání získat od správců Alephu v NK) sestaví index Konspektů a Subkonspektů se správnými hodnotami MDT a DDC.

Nápověda:

usage: wa_kat_build_conspects.py [-h] XML_FILE

This program may be used to convert Conspectus / Subconspectus set in MARC XML
to JSON.

positional arguments:
 XML_FILE  MARC XML file packed in .bz2.

optional arguments:
 -h, --help show this help message and exit

Spuštění a provoz

Pro běh projektu je nutné zajistit trvalé spuštění proces wa_kat_server.py.

Příkaz je možné pro otestování spustit ručně v samostatné konzoli, pro produkční nasazení ho ovšem doporučuji přidat do systému Supervisor, či ekvivalentního, jenž zajistí trvalé spuštění i po restartu (scriptu, či počítače).

Supervisor

Program Supervisor slouží ke správě a automatickému spouštění aplikací jako unixových daemonů. Tento program může administrátorům ušetřit spoustu práce s konfigurací služeb pro běh jako pravý daemon (odpojené tty, reakce na signály, logy..).

Supervisor je možné nainstalovat pomocí balíčkovacího systému distribuce:

sudo apt-get install supervisor

Manuální instalace

V případě, že používáte distribuci, která Supervisor v balíčkovacím systému neobsahuje, je možné ho nainstalovat manuálně v několika krocích.

Samotnou binárku nainstalujeme přes PIP:

sudo pip install supervisor

Dále je nutné vytvořit defaultní konfigurační soubor:

mkdir /etc/supervisor
echo_supervisord_conf > /etc/supervisor/supervisord.conf

Dalším nutným krokem je vytvoření patřičného runlevel souboru, který zajistí spuštění Supervisoru po každém restartu. Init scripty je možné najít na githubu:

V případě ubuntu je možné použít následující příkazy:

sudo su
curl https://raw.githubusercontent.com/Supervisor/initscripts/fc840d1684bba74c6c6c9a1fe48bd48d07c2b25b/ubuntu > /etc/init.d/supervisord
chmod +x /etc/init.d/supervisord
update-rc.d supervisord defaults

Konfigurace Supervisoru pro WA-KAT

Konfiguraci pro WA-KAT provedeme přidáním následujících řádek na konec konfiguračního souboru (/etc/supervisord.conf či /etc/supervisor/supervisord.conf, podle distribuce):

[program:wa_kat]
command=wa_kat_server.py
autostart=true
user=bystrousak
redirect_stderr=true

Kde bystrousak je jméno uživatele, pod který má program běžet.

Konfigurace WA-KATu

Různé detaily projektu WA-KAT je možné konfigurovat pomocí konfiguračního souboru ve formátu JSON.

Konfigurace funguje nahrazováním hodnot definovaných v souboru settings hodnotami definovanými v JSON konfiguračním souboru.

Konfigurační soubory jsou vyhledávány v tomto pořadí:

 • env proměnná SETTINGS_PATH
 • $HOME/webarchive/wa_kat.json
 • /etc/webarchive/wa_kat.json

Příklad (soubor /etc/webarchive/wa_kat.json):

{
  "WEB_ADDR": "0.0.0.0",
  "WEB_DEBUG": true,
  "WEB_RELOADER": true,

  "SEEDER_TOKEN": "1acedb1b6347d9d40fe2f055aa6d3c077f106894",

  "DB_MAX_WAIT_TIME": 60
}

Nastavení dočasné databáze

DB_CACHE_TIME
Jak dlouho uchovávat záznamy analýzy webu (v sekundách).
DB_MAX_WAIT_TIME
Jak dlouho čekat na analyzátory (v sekundách).

Nastavení webu

WEB_ADDR
Adresa, na které server naslouchá. localhost pro přístup z lokálního PC, 0.0.0.0 pro přístup ze sítě.
WEB_PORT
Port na kterém webserver běží. V základu 8080, pro 80 je nutné spustit pod rootem.
WEB_SERVER
Serverový backend. Doporučuji neměnit.
WEB_DEBUG
Zobrazovat debugovací informace?
WEB_RELOADER
Znovu spustit po změnách ve zdrojovém kódu?
WEB_BE_QUIET
Nezobrazovat dodatečné informace v konzoli?

Nastavení spojení do Seederu

SEEDER_INFO_URL
Nastavení URL na API Seederu.
SEEDER_TOKEN
Autentizační token. Nutno domluvit s administrátorem Seederu.
SEEDER_TIMEOUT
Jak dlouho čekat na načtení dat ze Seederu (v sekundách).

Nastavení analýz

REQUEST_TIMEOUT
JAk dlouho čekat na stažení analyzované stránky (v sekundách).
TIMEOUT_MESSAGE
Zpráva zobrazená při timeoutu analyzované stránky.
WHOIS_URL
Adresa pro dotazování do WHOIS. Doporučuji neměnit.
NTK_ALEPH_URL
Adresa NTK Alephu. Doporučuji neměnit.
USER_AGENT
User agent používaný pro analýzy.

Nastavení frontendu / REST API

GUI_TO_REST_PERIODE
Jak často updatovat progressbar při analýzách.
API_PATH
Prefix REST API. Doporučuji neměnit.

Nastavení logování

Binární přepínače zapínající (true) či vypínající (false) logování.

LOG_TO_FILE
Binární přepínač logování do souboru. Defaultně nastaven na true.
LOG_VIA_UDP
Binární přepínač logování přes UDP. Defaultně nastaven na true.
LOG_TO_STDOUT
Binární přepínač logování na stdout. Defaultně nastaven na false.
LOG_TO_SENTRY
Binární přepínač logování do souboru. Defaultně nastaven na true (ovšem neloguje, pokud není zároveň nastaven SENTRY_DSN).

Dále pak:

ERROR_LOG_PATH
Cesta k souboru, do kterého se ukládají logy. Defaultně /tmp/wa-kat.log.
LOG_UDP_ADDR
Adresa v síti na kterou se posílají UDP logy. Defaultně kitakitsune.org.
LOG_UDP_PORT
Port na který se posílají UDP logy. Defaultně 32000.
SENTRY_DSN
DSN string pro systém logování Sentry. Defaultně není vyplněn, což znamená, že je vypnut.

Docker

Celý projekt je možné sestavit a zkonfigurovat v základní konfiguraci pomocí Dockeru. K tomu je v rootu projektu uloženo následující Dockerfile:

FROM ubuntu:16.04
MAINTAINER Bystroushaak

RUN apt-get update && apt-get install -y \
  python-dev \
  python-pip \
  supervisor \
  curl
RUN pip install -U wa-kat
RUN python -m textblob.download_corpora

RUN rm /etc/supervisor/supervisord.conf
ADD src/wa_kat/templates/conf/supervisord.conf /etc/supervisor/supervisord.conf
ADD src/wa_kat/templates/conf/wa-kat.service /lib/systemd/system/wa-kat.service

EXPOSE 8080

ENTRYPOINT service supervisor --full-restart && tail -f /var/log/supervisor/wa_kat-stdout*

Dockerfile je možné použít příkazem:

sudo docker build --rm -t wa_kat .

Poté lze spustit kontejner pomocí:

sudo docker run -p 8080:8080 -it wa_kat

Čímž je spuštěn WA-KAT na portu 8080.

REST API

 • POST /api_v1/analyze <- url
  • Spustit analýzy URL.
  • Vrací progress informace, dokud analýzy neskončí, pak vrací data z analýz po dobu cacheování (DB_CACHE_TIME).
 • GET /api_v1/conspectus.json
  • Seznam českých konspektů, k dispozici je několik mapování.
 • GET /api_v1/en_conspectus.json
  • Seznam anglických konspektů v JSON formátu.
 • POST /api_v1/to_output
  • Přijímá dict s daty z formuláře, vrací data konvertovaná do MRC, Dublin core a Marc XML.
 • GET /api_v1/as_file/<fn> <- data
  • Přijímá data a název souboru fn, který nabídne ke stažení.
 • POST /api_v1/aleph/records_by_issn <- issn
  • Vrací pole slovníků se záznamy s odpovídajícím issn.
 • POST /api_v1/aleph/authors_by_name <- name
  • Vrací pole slovníků s daty o autorech odpovídajících name.

Uživatelská dokumentace

Pro větší přehlednost byla přesunuta do samostatného souboru: